Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vec: Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát:

GRUND a.s.
reklamácia
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky
IČO: 252 63 366

e-mail: prodej@grund.cz

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o poskytnutí týchto služieb / tovaru (*)

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

 

Číslo faktúry alebo objednávky:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Číslo účtu spotrebiteľa / spotrebiteľov pre navrátenie platby (s kódom banky):

(U vrátenie tovaru do 14 dní odosielame vrátenú platbu do 7 dní od obdžení vráteného tovaru. U reklamácie do 30 dní)

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum:

 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.